Close

 

HOME_PAGE_TITLE

ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนนอกระบบที่ผ่านการประกันคุณภาพภายในประจำปี พ.ศ.2560

 

ด่วนที่สุด...!!

ให้โรงเรียนนอกระบบที่ผ่านการตรวจประกันคุณภาพภายใน

ประจำปีงบประมาณ  2560

ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อโรงเรียนหากพบ

ข้อผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ 02-282-9635 (กลุ่มมาตรฐานการศึกษา)

เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560

หากเกินระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าชื่อโรงเรียนของท่านถูกต้องแล้ว

ตรวจสอบชื่อ คลิก  ด่านล่าง

รายชื่อโรงเรียนนอกระบบที่ผ่านการประกันคุณภาพภายในประจำปี พ.ศ. 2560

ตอบแบบสำรวจคูปองการศึกษา

ประกาศ!!! สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้จัดโครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ ประเภทวิชาชีพ โดยใช้คูปองการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้เรียนในการเข้ารับบริการการศึกษาจากโรงเรียนนอกระบบ ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ โดยใช้คูปองการศึกษา

จึงขอความร่วมมือโรงเรียนนอกระบบตอบแบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ โดยใช้คูปองการศึกษา คลิกเพื่อตอบแบบสำรวจ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560

แบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ โดยใช้คูปองการศึกษา ดาวน์โหลด

สำรวจโรงเรียนนอกระบบ (โครงการ Cluste)

ประกาศ !!

ด้วย สช. จะดำเนินการพัฒนาจัดกลุ่มการศึกษานอกระบบในรูปแบบ Clusterวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลโรงเรียนนอกระบบที่ครบถ้วน ตามความเป็นจริง ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนและเป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกรับบริการทางการศึกษาด้วย

จึงขอความร่วมมือ ศธ.จังหวัด และ สช.จังหวัด สำรวจข้อมูลโรงเรียนนอกระบบในสังกัดโดยใช้ฐานข้อมูลรายชื่อโรงเรียนนอกระบบ ของ สช. เป็นข้อมูลเบื้องต้นและเปรียบเทียบกับความเป็นจริงและขอให้ส่งแบบสำรวจดังกล่าวมาที่ สช. ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560

เพื่อที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

รายละเอียดดังแนบ

- หนังสือถึง ศึกษาธิการจังหวัด

- หนังสือถึง ผอ. สช.จังหวัด

- ฐานข้อมูลโรงเรียนนอกระบบ ที่จะใช้เปรียบเทียบ