Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

HOME_PAGE_TITLE

ประกาศให้โรงเรียนนอกระบบมารับโล่ประกาศเกียรติคุณ

ประกาศ...!!!

แจ้งโรงเรียนนอกระบบให้มารับโล่

แจ้งโรงเรียนนอกระบบที่ผ่านการประกันคุณภาพภายในประจำปีงบประมาณ 2559 และ 2560 ที่ยังไม่ได้มารับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ในวันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2560 ณ หอประชุมคุรุสภา ตามประกาศที่แจ้งไปแล้วนั้น ให้มารับโล่และใบประกาศเกียรติคุณได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2560

หนังสือถึง ศึกษาธิการจังหวัด คลิก

หนังสือถึง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด คลิก

ตอบแบบสำรวจคูปองการศึกษา

ประกาศ!!! สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้จัดโครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ ประเภทวิชาชีพ โดยใช้คูปองการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้เรียนในการเข้ารับบริการการศึกษาจากโรงเรียนนอกระบบ ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ โดยใช้คูปองการศึกษา

จึงขอความร่วมมือโรงเรียนนอกระบบตอบแบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ โดยใช้คูปองการศึกษา คลิกเพื่อตอบแบบสำรวจ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560

แบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ โดยใช้คูปองการศึกษา ดาวน์โหลด

สำรวจโรงเรียนนอกระบบ (โครงการ Cluste)

ประกาศ !!

ด้วย สช. จะดำเนินการพัฒนาจัดกลุ่มการศึกษานอกระบบในรูปแบบ Clusterวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลโรงเรียนนอกระบบที่ครบถ้วน ตามความเป็นจริง ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนและเป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกรับบริการทางการศึกษาด้วย

จึงขอความร่วมมือ ศธ.จังหวัด และ สช.จังหวัด สำรวจข้อมูลโรงเรียนนอกระบบในสังกัดโดยใช้ฐานข้อมูลรายชื่อโรงเรียนนอกระบบ ของ สช. เป็นข้อมูลเบื้องต้นและเปรียบเทียบกับความเป็นจริงและขอให้ส่งแบบสำรวจดังกล่าวมาที่ สช. ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560

เพื่อที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

รายละเอียดดังแนบ

- หนังสือถึง ศึกษาธิการจังหวัด

- หนังสือถึง ผอ. สช.จังหวัด

- ฐานข้อมูลโรงเรียนนอกระบบ ที่จะใช้เปรียบเทียบ

You are here Home