Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

HOME_PAGE_TITLE

สำรวจโรงเรียนนอกระบบ (โครงการ Cluste)

ประกาศ !!

ด้วย สช. จะดำเนินการพัฒนาจัดกลุ่มการศึกษานอกระบบในรูปแบบ Clusterวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลโรงเรียนนอกระบบที่ครบถ้วน ตามความเป็นจริง ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนและเป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกรับบริการทางการศึกษาด้วย

จึงขอความร่วมมือ ศธ.จังหวัด และ สช.จังหวัด สำรวจข้อมูลโรงเรียนนอกระบบในสังกัดโดยใช้ฐานข้อมูลรายชื่อโรงเรียนนอกระบบ ของ สช. เป็นข้อมูลเบื้องต้นและเปรียบเทียบกับความเป็นจริงและขอให้ส่งแบบสำรวจดังกล่าวมาที่ สช. ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560

เพื่อที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

รายละเอียดดังแนบ

- หนังสือถึง ศึกษาธิการจังหวัด

- หนังสือถึง ผอ. สช.จังหวัด

- ฐานข้อมูลโรงเรียนนอกระบบ ที่จะใช้เปรียบเทียบ

หลักสูตรต้นแบบ สช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 8 หลักสูตร ดังนี้

ประกาศ!! หลักสูตรต้นแบบ สช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 8 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ระดับพื้นฐาน รวมตลอดหลักสูตรใช้เวลา 40 ชั่วโมง

2. หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ระดับต้น รวมตลอดหลักสูตรใช้เวลา 48 ชั่วโมง

3. หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ระดับกลาง รวมตลอดหลักสูตรใช้เวลา 60 ชั่วโมง

4. หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ระดับสูง รวมตลอดหลักสูตรใช้เวลา 66 ชั่วโมง

5. หลักสูตรวิชาภาษาจีนสำหรับเด็ก ระดับพื้นฐาน รวมตลอดหลักสูตรใช้เวลา 30 ชั่วโมง

6. หลักสูตรวิชาภาษาจีนสำหรับเด็ก ระดับต้น รวมตลอดหลักสูตรใช้เวลา 48 ชั่วโมง

7. หลักสูตรวิชาภาษาจีนสำหรับเด็ก ระดับพื้นกลาง รวมตลอดหลักสูตรใช้เวลา 55 ชั่วโมง

8. หลักสูตรวิชาภาษาจีนสำหรับเด็ก ระดับพื้นสูง รวมตลอดหลักสูตรใช้เวลา 60 ชั่วโมง

แจ้ง สพป. และ สช.จังหวัด เรื่องงบประมาณการตรวจติดตามประเมินผล

ประกาศ

ขอให้ สพป.และ สช.จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานและส่งงบประมาณการตรวจติดตามประเมินผลโรงเรียนนอกระบบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คืนส่วนกลาง ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

(เฉพาะ สพป.และ สช.จังหวัด ที่ยังไม่ส่งรายงานผลการดำเนินงานตรวจติดตามประเมินผลโรงเรียนนอกระบบ)

รายละเอียดหนังสือถึง ผอ.สพป.

รายละเอียดหนังสือถึง ผอ.สช.จังหวัด

You are here Home