Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

HOME_PAGE_TITLE

แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษา ผลงานระดับดีเด่น รางวัล MOE AWARDS กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2559

 

ประกาศ !!!!!!!

ขอเชิญโรงเรียนนอกระบบในสังกัด สช. ส่งผลงานเข้ารับรางวัล

MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 เพื่อรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.skp.moe.go.th หรือ

สามารถคลิ๊ก หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษา ผลงานระดับดีเด่นรางวัล

MOE AWARDS กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2559

 

คุณสมบัติขั้นต้นต้องผ่านการประกันคุณภาพภายใน

(ระดับดีมาก)

ประกาศให้โรงเรียนนอกระบบมารับโล่ประกาศเกียรติคุณ

ประกาศ...!!!

แจ้งโรงเรียนนอกระบบให้มารับโล่

แจ้งโรงเรียนนอกระบบที่ผ่านการประกันคุณภาพภายในประจำปีงบประมาณ 2559 และ 2560 ที่ยังไม่ได้มารับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ในวันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2560 ณ หอประชุมคุรุสภา ตามประกาศที่แจ้งไปแล้วนั้น ให้มารับโล่และใบประกาศเกียรติคุณได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2560

หนังสือถึง ศึกษาธิการจังหวัด คลิก

หนังสือถึง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด คลิก

ตอบแบบสำรวจคูปองการศึกษา

ประกาศ!!! สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้จัดโครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ ประเภทวิชาชีพ โดยใช้คูปองการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้เรียนในการเข้ารับบริการการศึกษาจากโรงเรียนนอกระบบ ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ โดยใช้คูปองการศึกษา

จึงขอความร่วมมือโรงเรียนนอกระบบตอบแบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ โดยใช้คูปองการศึกษา คลิกเพื่อตอบแบบสำรวจ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560

แบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ โดยใช้คูปองการศึกษา ดาวน์โหลด

You are here Home