Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

EventandProject

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศให้โรงเรียนนอกระบบมารับโล่ประกาศเกียรติคุณ
2 ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนนอกระบบที่ผ่านการประกันคุณภาพภายในประจำปี พ.ศ.2560
3 ตอบแบบสำรวจคูปองการศึกษา
4 สำรวจโรงเรียนนอกระบบ (โครงการ Cluste)
5 หลักสูตรต้นแบบ สช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 8 หลักสูตร ดังนี้
6 แจ้ง สพป. และ สช.จังหวัด เรื่องงบประมาณการตรวจติดตามประเมินผล
7 วันการศึกษาเอกชน
8 หลักสูตร กระทรวงสาธารณสุข
9 ประกาศผลการผู้ผ่านการประชุมคณะกรรมการตรวจติดตาม ประจำปี ๒๕๕๙
10 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
You are here ข่าวสารและความเคลื่อนไหว กิจกรรม/โครงการ